null

LIKVIDÁCIA AZBESTU NAVIGÁCIA

null

PREČO LIKVIDÁCIA AZBESTU S NAMI?

1. Bezpečnosť pri práci s azbestom.
2. Profesionálne! Záleží nám na mene.
3. Používame najmodernejšiu techniku.
4. Máme dlhodobé skúsenosti.
5. Neustále sa vzdelávame v oblasti likvidácie azbestu.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

null

LIKVIDÁCIA AZBESTU NAVIGÁCIA

null

PREČO LIKVIDÁCIA AZBESTU S NAMI?

1. Bezpečnosť pri práci s azbestom.
2. Profesionálne! Záleží nám na mene.
3. Používame najmodernejšiu techniku.
4. Máme dlhodobé skúsenosti.
5. Neustále sa vzdelávame v oblasti likvidácie azbestu.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

Likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch je dnes najžiadanejšia likvidácia azbestu. V minulosti sa azbest používal ako tepelný izolant v azbestových potrubiach – vodovodných rozvodoch a kanalizácie v bytových jednotkách. Jeho tepelno-izolačné vlastnosti sú výborné. Avšak azbest ako taký, teda hlavne postupom času korodujúci azbest je obrovskou hrozbou pre ľudské zdravie

Likvidácia azbestu, azbestového potrubia v stupačkách bytoviek a panelákov je realizovaná extrémne opatrne a za sprísnených bezpečnostných opatrení, keďže táto forma azbestových rozvodov je lokalizovaná z pravidla v zaľudnenej oblastiViac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestového POTRUBIA v stupačkách tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

Likvidácia azbestu zo striech budov sa realizuje veľmi často. Azbest sa využíval v krytinových materiáloch taktiež pre svoje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Azbestová krytina má tendenciu vo vonkajšom prostredí korodovať rýchlo pod vplyvom poveternostných podmienok, následne sa častice azbestu postupne dostávajú do ovzdušia a tvoria tak riziko ich vdýchnutia človekom či nablízku, tak v kilometrovej vzdialenosti. Čiastočky azbestu sú skutočne veľmi ľahké a dokážu pri správnom vetre prekonať kilometrové vzdialenosti.

Pri likvidácií azbestových krytín postupujeme opatrne, so zreteľom na nebezpečnstvo rozptýlenia abestových častíc do voľného vzdušiaViac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestových STRIECH (krytín) tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTU V PRIEMYSELNÝCH STAVBÁCH

Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH sa realizuje takpovediac na mieru, pretože veľmi záleží od druhu použitia azbestu v danej filiálke, výrobnej hale. Priemyselné priestory sa z pravidla očisťujú od azbestu náročne, je tu nutné prihladať na skutočnosť, že azbest bol častokrát poškodený mechanicky. Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH môže prebiehať zdĺhavo a podľa špecifických postupov.

LIKVIDÁCIA AZBESTU V EXTERIÉRI, INTERIÉRI

Likvidácia azbestu v EXTERIÉRI, INTERIÉRI sa realizuje taktiež na mieru a je závislá od spôsobu použitia azbestu na danom mieste. Sme schopný zlikvidovať azbest bezpečne takmer zo všadiaľ, vrátane ťažko dostupných, či vysoko položených miest

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O AZBESTE A JEHO LIKVIDÁCIÍ

Azbest, ktorý bol kedysi považovaný za zázračný materiál, je dnes zákernou hrozbou. Likvidácia azbestu sa tak stala životne dôležitou. V stavebníctve bol azbest považovaný za materiál budúcnosti, to však ešte nikto netušil, aké veľké nebezpečenstvo predstavuje. Odstranením tohoto škodlivého materiálu sa zaoberá aj naša spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je likvidácia azbestu, starého azbestového potrubia (stupačky), odstraňovanie azbestových – eternitových striech, krytín a materiálov obsahujúcich azbest.

Keďže manipulácia s azbestom je veľmi nebezpečná, likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky, keďže je vysoko škodlivý!

Likvidácia azbestu je zdĺhavý a náročný proces, ktorý pozostáva z viacerých fáz.

Podrobnejšie je likvidácia azbestu popísaná v nasledujúcich častiach.

Likvidácia azbestu z budovy najprv vyžaduje odborný prieskum. Ním sa zisťuje rozsah výskytu azbestu v budove a vypracuváva plán, podľa ktorého bude likvidácia azbestu a likvidácia materiálov obsahujúcich azbest prebiehať. Ďalej je potrebné:

  • Zabezpečiť povolenie na likvidáciu azbestu od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
  • Následne je potrebné získať povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia. Po vybavení potrebnej dokumentácie už dochádza k samotnej likvidácii azbestu.
  • Na mieste dohodnutej likvidácie azbestu sa vytvorí kontrolované pásmo, vykoná sa penetrácia a stabilizácia predmetov obsahujúcich azbest. Kontrolované pásmo je hermeticky tesné, takže likvidácia azbestu neprináša únik nebezpečných látok.
  • Hermetickosť kontrolovaného prostredia sa odmeria dymovou skúškou, utesnený priestor sa napustí umelým dymom, aby sa zistila účinnosť vykonaných prác. Všetko je označené bezpečnostnými tabuľkami. Pri vykonávaní prác musí byť v kontrolovanom pásme 100% podtlak, ktorý zaisťujú výkonné odsávače vybavené výkonnými filtrami. Tie počas likvidácie azbestu zabezpečujú odsávanie aj tých najmenších azbestových častíc.
  • Azbest je odstraňovaný s najvyššou opatrnosťou. Likvidácia azbestu je vykonávaná odborníkmi v ochranných odevoch.
  • Nebezpečný azbest sa zdemontuje a zabalí do hermeticky uzatvorených balíkov.Zbalený a stabilizovaný azbest je vyvezený na skládku nebezpečného odpadu.
  • Na záver nasleduje dekontaminácia prostredia a odovzdanie zákazníkovi

Azbest je svetlý, miestami až tmavozelený minerál zo skupiny kremičitanov. Vytvára dlhé tenké vláknité štruktúry, kvôli ktorým nie je likvidácia azbestu vôbec jednoduchá. Jeho typickou vlastnosťou je nehorľavosť, čo sa využívalo pri tvorbe ohňovzdorných hasičských pomôcok. Používal sa aj pri stavbe viacpodlažných budov ako izolácia v podobe izolačných dosiek. Azbest je pevný a ohybný, je veľmi zlým tepelným vodičom a k jeho roztaveniu dochádza až pri vysokej teplote. Azbest nemá charakteristický pach a ani chuť, vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči zásadám a kyselinám.

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Likvidácia azbestu sa vykonáva práve pre jeho škodlivosť. Hlavné nebezpečie spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Tak vzniká nebezpečenstvo ich vdýchnutia. Odborná likvidácia azbestu je teda rovnako dôležitá ako samotná likvidácia azbestových materiálov. Pri neodbornej likvidácii azbestu sa tieto mikroskopické vlákna môžu dostať do pľúc. Po vniknutí sa von už nedostanú, vzniká okolo nich zápal, hnisanie, mokvanie a jazvenie. Vzhľadom ku karcinogénnosti azbestu dochádza u ľudí často k rakovine pľúc. Všetky druhy azbestu sú karcinogény triedy 1.

Sú rôzne druhy azbestu, tým najnebezpečnejším je tzv. modrý azbest, menej nebezpečný je biely a šedý azbest. Už Rímska ríša poznala azbest, tkali z neho látky a ľudia, ktorí sa na výrobe týchto látok podieľali, trpeli vážnymi ochoreniami. Keďže ľudstvo je nepoučiteľné, vrátilo sa k jeho používaniu opäť. Neviditeľné mikrovlákna spôsobujú mimoriadne bolestivú rakovinu pľúc pod názvom mesothelioma a preto je likvidácia azbestu neodkladná.

Nie veľmi dávno sa azbest používal ako zázračný materiál všade, kde to len išlo. Pre svoje navonok ideálne vlastnosti bol používaný v tepelnoizolačných materiáloch, na výrobu ohňovzdorných textílii, v brzdových spojkách, elektroizolačných materiáloch…

V súčasnosti je likvidácia azbestu nevyhnutná a jeho používanie v rámci celej Európskej únie zakázané, avšak ešte stále sú miesta, kde možno azbest nájsť a byť tak vystavený jeho vplyvu. Taktiež neodborná likvidácia azbestu nezaručuje v priestoroch čisté a nekontaminované prostredie.

K typickým miestam, kde sa azbest môže ešte stále nachádzať, patria: steny, strechy, podlahové kachličky, dvere, stropnice, vetracie kanály, elektroinštalácia, vodovody a potrubia, okenné zárubne či nádobky splachovačov… Likvidácia azbestu sa vykonáva na najrôznejších miestach.

Vzhľadom k vysokej nebezpečnosti azbestového prachu musí byť likvidácia azbestu vykonávaná podľa zákona predpísaným spôsobom. Likvidácia azbestu nie je vôbec jednoduchá. Nemožno iba vyliezť na strechu a starú strešnú krytinu z eternitových šablón len tak nahádzať do kontajnera. Materiály obsahujúce azbest sa označujú za nebezpečný odpad. Ich likvidácia a konzervácia môže byť uskutočnená len odbornou firmou. Miesto likvidácie azbestu sa hermeticky uzatvorí, pracovníci sa chránia špeciálnymi dýchacími filtrami. Prach musí byť odstránený do hermeticky uzatvorených vriec, pracovné priestory sú monitorované a filtrované prostredníctvom špeciálnych filtračných jednotiek. Ak by však likvidácia predmetov s obsahom azbestu bola nereálna či ťažko zrealizovateľná, môže dôjsť k zakonzervovaniu priestorov špeciálnym postrekom. Pokuta za nelegálne likvidovanie nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Likvidácia a separácia azbestu je dnes už nevyhnutná. Používanie azbestu je na Slovensku zakázané.

S azbestom sa možete stretnúť skoro v každej budove postavenej pred rokom 1989. Netreba podceňovať účinky tohoto materiálu.
Všetky materiály strácajú vplyvom času svoju životnosť a funkčnosť. Čím je opotrebenie azbestu väčšie, tým výraznejšie narastá riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien. Cena za likvidáciu azbestových materiálov je rôzna, pretože závisí od rôznych faktorov. Ako napríklad od m^2, potreby pristavenia pomocných lešení, vzdialenosti najbližšej skládky nebezpečného odpadu a pod. Akékoľvek bližšie informácie o cenách Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo po odoslaní vyplneného formulára.

Likvidáciu azbestu vykonávame prevažne na strednom Slovensku v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a ďalších mestách a obciach, hlavne pôsobíme v okolí miest Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a Detva, Lučenec a Rimavská Sobota.

Tiež ponúkame vŕtanie studne prevažne na strednom Slovensku.